Publications by Grzegorz Michałek

  1. J. Barnaś, J. Martinek, G. Michałek, B. R. Bułka, A. Fert
    Spin effects in ferromagnetic single-electron transistors
    Phys. Rev. B 62, 12363 (2000)
  2. B. R. Bułka, J. Martinek, G. Michałek, J. Barnaś
    Shot noise in ferromagnetic single-electron tunneling devices
    Phys. Rev. B 60, 12246 (1999)